Savjetujemo vam:    efe48043b83ff6db45363a7c5d3e7702.svg  info@stepar.hr

Opći uvjeti poslovanja

Sažetak uvjeta poslovanja

Internetska trgovina na adresi http://www.stepar.hr u vlasništvu je trgovačkog društva ŠTĚPAŘ s.r.o., sa sjedištem Střítežská 570, 57201 Polička, Republika Češka MB 07371594, upisana u trgovačkom registru koji se vodi kod Županijskoga suda u gradu Hradec Kralove, u odjeljku C, uložak 42279, OIB CZ07371594. Možete nas kontaktirati putem naše e-pošte ili telefona.

Odmah kada putem internetske trgovine pošaljete narudžbu, dolazi do sklapanja ugovora. Do sklapanja ugovora dolazi i u slučaju kada svoju narudžbu ponuđene robe dostavite putem e-pošte na e-mail adresu info@stepar.hr. Zaprimanje narudžbe i sklapanje ugovora potvrdit ćemo vam putem e-pošte.

Plaćanje izvršite do 14 dana od sklapanja ugovora ili kasnije, ovisno o odabranom načinu plaćanja.

Kao potrošač od sklopljenog ugovora možete u bilo kojem trenutku odstupiti, a to najkasnije u roku od 14 dana od dana primitka robe. Od kojih ugovora nije moguće odstupiti naći ćete u pročišćenom tekstu uvjeta poslovanja. Mi od sklopljenog ugovora možemo odstupiti u bilo kojem trenutku, a to čak do trenutka preuzimanja robe od nas. Nakon odstupanja od ugovora vraćate nam robu, uključujući sve eventualne poklone i bonuse, ako smo ih osigurali, o vašem vlastitom trošku u roku od 14 dana od odstupanja. Novac ćemo vam vratiti u roku od 7 dana od dostave odstupanja, naime, ne ranije nego nam robu vratite ili dokažete da nam je roba vraćena.

Ukoliko u našoj internetskoj trgovini naručite materijalnu robu, dolazi do sklapanja ugovora.

Vlasnik robe kao poduzetnik postajete sklapanjem ugovora, te kao potrošač preuzimanjem robe, ali ne prije nego što potpuno platite sveukupnu cijenu. Ukoliko će vam kao potrošaču biti dostavljena oštećena roba, o istome nas odmah obavijestite. Ukoliko ste oštećenje utvrdili tijekom preuzimanja robe, o istoj šteti obavijestite i prijevoznika. Ukoliko će vam kao poduzetniku biti dostavljena oštećena roba, štetu  rješavajte s prijevoznikom.

Ako ste potrošač, imate pravo reklamirati nedostatke koji su se na robi pojavili u roku od 2 godine od primitka robe. Kao poduzetnik nedostatke koji su bili utvrđeni na robi u trenutku kada je rizik od oštećenja prešao na Vas možete reklamirati u roku od 6 mjeseci, u slučaju skrivenog nedostataka u roku od 2 godine od primitka robe. Kako točno reklamirati robu i što možete tražiti u slučaju reklamacije, saznat ćete u uvjetima poslovanja.

1 Opće odredbe

 1. Sadržaj uvjeta poslovanja. Ovi uvjeti poslovanja uređuju sklapanje ugovora između nas kao trgovca i vas kao kupca putem internetske trgovine, te naša i vaša prava i obveze koja proizlaze iz ugovora. U uvjete poslovanja uključene su i informacije koje se obvezno pružaju. Informacije o obradi osobnih podataka naći ćete u posebnom dokumentu na našoj web stranici. Uvjeti poslovanja stupanju na snagu dana 23. 01. 2023.
 2. Korišteni izrazi. U našim uvjetima poslovanja koristimo ove kratice:
  1. Mi, pri čemu mislimo na trgovca, dakle trgovačko društvo ŠTĚPAŘ s.r.o., sa sjedištem Střítežská 570, 57201 Polička, Republika Češka MB 07371594, upisana u trgovačkom registru koji se vodi kod Županijskoga suda u gradu Hradec Kralove, u odjeljku C, uložak 42279, OIB CZ07371594.
  2. Vi, pri čemu mislimo na kupca, dakle drugu ugovornu stranu različitu od nas, a to može biti jedan od sljedećih subjekata:
   1. Potrošač, tj. čovjek koji ne djeluje u sklopu svoje poslovne djelatnosti ili u sklopu samostalnog obavljanja svoga zanimanja,
   2. Poduzetnik, tj. čovjek ili pravna osoba koja djeluje u sklopu svoje poslovne djelatnosti ili u sklopu samostalnog obavljanja svoga zanimanja.
  3. Internetska trgovina, dakle naše web sučelje koje se nalazi na web adresi http://www.stepar.hr, gdje možete pogledati našu ponudu i naručiti robu iz našeg asortimana.
  4. E-mail, tj. elektronička pošta putem koje nas možete kontaktirati na e-mail adresu dostupnu na web adresi naše internet trgovine.
  5. Telefon, putem kojega nas možete kontaktirati na telefonskom broju dostupnom na web adresi naše internet trgovine.
  6. Ugovori, što znači kupoprodajni ugovori.
 3. Odnos uvjeta poslovanja prema ugovoru. Uvjeti poslovanja sastavni su dio svih ugovora. Odstupanja u ugovoru imaju prednost pred odredbama uvjeta poslovanja.
 4. Odnos ugovora i uvjeta poslovanja prema zakonskim propisima. Na prava i obveze koje nisu uređene u uvjetima poslovanja ili ugovorom primjenjuju se zakonski propisi Republike Češke, pogotovo zakona br. 89/2012 Zb., građanskog zakonika i zakona br. 634/1992 Zb., o zaštiti potrošača, te u skladu sa zakonskim propisima Europske unije, posebno prema Direktivi 2011/83/EU, o pravima potrošača i prema Direktivi 2000/31/EZ, o elektroničkoj trgovini. U slučaju sukoba uvjeta poslovanja ili ugovora sa zakonskim propisom, ako se ne radi o stvari koja se sporazumom može drukčije mijenjati, prednost ima zakonski propis.
 5. Odvojivost odredbi uvjeta poslovanja i ugovornih odredbi. Ako bilo koja od odredbi uvjeta poslovanja ili ugovornih odredbi postane nevažeća, neučinkovita ili se neće uzimati u obzir, to neće utjecati na valjanost i učinkovitost ostalih odredbi uvjeta poslovanja i ugovornih odredbi.
 6. Odnosi s međunarodnim elementom. U slučaju postojanja međunarodnog elementa zakonski odnosi između nas i vas uređeni su u češkom zakonodavstvu, te su za rješavanje eventualnih sporova nadležni češki sudovi. Konvencija UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (Bečka konvencija) se ne primjenjuje.
 7. Načini rješavanja pritužbi. Moguće pritužbe i sporovi između vas i nas moguće je rješavati
  1. izvan sudskim postupkom koji vodi Češka trgovačka inspekcija (adr.coi.cz) ili putem platforme za online rješavanje sporova koju je uspostavila Europska komisija (ec.europa.eu/consumers/odr),
  2. putem e-pošte na e-mail adresu info@stepar.hr,
  3. telefonski na telefonskom broju +420 461 724 460.
 8. Nadzorna tijela. Našu djelatnost kontroliraju i nadziru državna tijela Republike Češke, kojima se u skladu sa zakonskim propisima, koji uređuju njihov djelokrug i ovlasti, možete obraćati sa svojim prijedlozima. Tijela državnog nadzora posebno su:
  1. Češka trgovačka inspekcija,
  2. Obrtnički uredi,
  3. Ured za zaštitu osobnih podataka,
  4. Državna inspekcijska uprava za poljoprivredu i hranu,
  5. regionalne higijenske stanice,
  6. Državni zavod za kontrolu lijekova (www.sukl.cz), Šrobárova 48, 100 41 Prag 10, tel.: +420272185111, fax: +420 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz.

2 Naručivanje robe i sklapanje ugovora

 1. Naručivanje robe Robu u našoj internetskoj trgovini moguće je naručiti tako da ponudu za sklapanje ugovora, što je izlaganje robe u internetskoj trgovini, prihvatite putem:
  1. Internetske trgovine,
  2. e-pošte.

Prihvaćanje naše ponude uz dopunu ili odstupanje nije moguće te se smatra protuponudom s vaše strane.

 1. Naručivanje robe putem interneta. Naručivanje robe putem internetske trgovine  odvija se odabirom ponuđene robe u željenoj količini, kakvoći i dizajnu, stavljanjem robe u virtualnu košaricu, prijavom na svoj korisnički račun ili kreiranjem novog korisničkog računa, ispunjavanjem traženih podataka, odabirom načina dostave robe i plaćanja te slanjem vaše narudžbe pritiskom na gumb "Naruči s obvezom plaćanja", time će doći do sklapanja ugovora. Prije slanja narudžbe možete provjeriti te po potrebi promijeniti već unesene podatke.
 2. Naručivanje robe putem e-pošte. Naručivanje robe putem e-pošte slanjem e-mail poruke na e-mail adresu info@stepar.hr, ista mora obuhvaćati:
  1. odabranu robu u potrebnoj količini, kakvoći i dizajn,
  2. odabrani način dostave robe i plaćanja,
  3. vaše identifikacijske podatke:
   1. ime i prezime te eventualni naziv pravne osobe,
   2. prebivalište ili sjedište,
   3. adresu za dostavu robe,
   4. telefonski broj,
   5. MB, ako niste potrošač,
   6. OIB, ako ste obveznik PDV-a.
 3. Potvrda zaprimanja narudžbe. Uspješno zaprimanje vaše narudžbe i sklapanje ugovora potvrdit ćemo na vašu e-mail adresu slanjem e-mail poruke koja će obuhvaćati sljedeće:
  1. potvrdu o sklapanju ugovora i sadržaju istoga,
  2. naše uvjete poslovanja, uključujući i obvezne informacije.

U slučaju nepotpune ili neispravne narudžbe, pozvat ćemo Vas da istu dopunite ili Vas obavijestiti da ugovor nije moguće sklopiti.

 1. Jezik i pohranjivanje ugovora. Ugovori se sklapaju na češkom jeziku. Sklopljene ugovore pohranjujemo, te svojim ugovorima možete pristupati putem internetske trgovine.

3. Sklopljeni ugovori i njihov sadržaj

 1. Izmjena i raskid ugovora. Sklopljene ugovore nije moguće jednostrano mijenjati ili raskinuti; to je moguće samo na temelju međusobnog sporazuma ili ako je to određeno zakonom ili uvjetima poslovanja.
 2. Sadržaj Ugovora o kupoprodaji. Na temelju sklopljenog kupoprodajnog ugovora dužni smo vam na dogovoreni način dostaviti naručenu materijalnu robu te osigurati sve ugovorene usluge, a Vi ste dužni robu preuzeti i platiti nam sveukupnu cijenu koja se sastoji od cijene za naručenu robu, cijene plaćanja, cijene za dostavu robe i cijene eventualnih drugih naručenih usluga.
 3. Zaštita intelektualnog vlasništva. Ako vam na temelju ugovora dostavljamo robu koja je zaštićena pravima intelektualnog vlasništva (naročito autorska djela, zaštitne marke, industrijski uzorci, patenti i korisni uzorci), dio ugovora nije licenca za korištenje prava intelektualnog vlasništva. Robu zaštićenu autorskim pravom ne smijete kao fizička osoba koristiti na drugi način osim za osobnu upotrebu te kao pravna osoba osim za vlastitu internu uporabu, posebice niste ovlašteni robu umnožavati, preprodavati, iznajmljivati ​​ili ju na drugi način činiti dostupnom trećim osobama.
 4. Sniženja i propagandne akcije. Za akcije sniženja ili druge marketinške akcije vrijedi, ako nije drukčije navedeno, pojedinačni popusti i druge pružane pogodnosti ne mogu se kombinirati.
 5. Pokloni i bonusi. Ako su vam u sklopu ugovora dostavljeni pokloni ili drugi bonusi, to se događa na temelju darovnog ugovora, stoga ne odgovaramo za njihove nedostatke. Postojanje darovnog ugovora ovisi o postojanju glavnog ugovora, dok se darovni ugovor sklapa uz raskidni uvjet otkazivanja darovnog ugovora u slučaju raskida glavnog ugovora.
 6. Kuponi za popuste i poklon bonovi. Kuponi za popuste i poklon bonovi mogu se primijeniti prema dogovorenim uvjetima ili prema uvjetima navedenim na kuponu ili bonu Ukoliko nije drukčije dogovoreno, mogu se primijeniti samo kod nas, te je rok valjanosti kupona za popust ograničen do otkazivanja ili završetka akcije sniženja, za poklon bonove na razdoblje od godinu dana od izdavanja istoga.

4 Uvjeti plaćanja

 1. Način plaćanja. Sveukupnu cijenu moguće je platiti na načine koje možete  pronaći na odgovarajućoj stranici u našoj internet trgovini.
 2. Rok plaćanja. Sveukupnu cijenu dužni ste platiti prije isporuke robe, prilikom primitka robe ili kasnije, a to na dogovoreni način plaćanja. Ako ukupna cijena mora biti plaćena prije isporuke robe, obvezni ste istu platiti u roku od 14 dana od sklapanja ugovora. Ako se ukupna cijena plaća putem pružatelja usluga plaćanja, ukupna cijena je plaćena dospijećem novčanog iznosa na naš račun kod pružatelja usluga plaćanja.
 3. Plaćanje putem kredita. Ukoliko je plaćanje ukupne cijene ugovoreno putem kredita ili drugog financijskog proizvoda na temelju ugovora s pružateljem financijske usluge, ovaj odnos također je uređen ugovorom i uvjetima pružatelja financijskog proizvoda.
 4. Elektroničko dostavljanje poreznih dokumenata. Suglasni ste da vam ispostavimo račun (porezni dokument) i da Vam ga dostavimo u elektroničkom obliku na Vaš e-mail koji ste unijeli prilikom narudžbe.

5 Uvjeti isporuke

 1. Načini dostave. Načini dostave koje možete koristiti, navedeni su na odgovarajućoj stranici u našoj internet trgovini.
 2. Ograničenje dostave robe. Dostava robe kod nas ne podliježe nikakvim geografskim ograničenjima.
 3. Stjecanje prava vlasništva. Vlasnik robe, koju ćemo vam dostaviti, kao poduzetnik postajete sklapanjem ugovora, te kao potrošač preuzimanjem robe, ali ne prije nego što potpuno platite sveukupnu cijenu.
 4. Rok za dostavu. Ugovoreni rok za dostavu robe počinje teći od sklapanja ugovora. Ako ste potrošač te rok za dostavu nije dogovoren, robu ćemo Vam isporučiti bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora. Ako ukupna cijena mora biti plaćena prije isporuke robe, rok za dostavu robe teče tek nakon plaćanja ukupne cijene. Roba će u tom vremenu biti isporučena na mjesto odredišta. Ako niste potrošač, a robu na mjesto odredišta dostavlja prijevoznik, roba će u tom vremenu biti predana prijevozniku. Po pitanju lječivih proizvoda, roba će biti poslana u roku od 48 sati i dostavljena u roku od 3 dana, ili će vam biti rečeno da roba ne može biti isporučena u ovom roku.
 5. Preuzimanje robe. Robu ste obvezni preuzeti na dogovorenom mjestu, s obzirom na način dostave. Ako će robu dostavlja prijevoznik, dužni ste ju preuzeti prilikom dostave na mjesto odredišta. Ukoliko robu ne preuzmete, imat ćemo pravo odstupiti od ugovora i pravo na plaćanje troškova vezanih uz isporuku robe, ako isti nisu plaćeni prije isporuke robe. Ako ćemo vam robu dostavljati opetovano nakon što ju niste preuzeli, imamo pravo nadoknaditi troškove povezane s opetovanom isporukom.
 6. Kontrola identiteta kod primitka robe. Ukoliko je roba plaćena prije isporuke, imamo pravo uvjetovati primopredaju robe provjerom identiteta osobe koja istu preuzima na temelju osobne isprave.
 7. Oštećenje robe u tijeku prijevoza potrošaču. Ako ste potrošač, rizik od oštećenja robe prelazi na vas nakon primitka robe. U slučaju da Vam je roba dostavljena oštećena, dužni ste nas odmah obavijestiti o njezinom oštećenju, najbolje putem:
  1. e-pošte na e-mail adresu info@stepar.hr,
  2. telefonski na telefonskom broju +420 461 724 460.

Ukoliko oštećenje pošiljke utvrdite već tijekom preuzimanja robe, o oštećenju iste dužni ste obavijestiti ne samo nas, ali i prijevoznika u tijeku preuzimanja robe. Da se oštećena pošiljka raspakira prije preuzimanja možete zatražiti prijevoznika, te ako otkrijete da je roba oštećena, niste ju dužni od prijevoznika preuzeti.

 1. Oštećenje robe u tijeku prijevoza poduzetniku. Ako niste potrošač te vam robu dostavlja prijevoznik, rizik od oštećenja robe prelazi na vas nakon primopredaje robe prijevozniku. Ako dođe do oštećenja robe nakon što rizik od oštećenja ne postoji, ne snosimo odgovornost za isto te oštećenje robe ne utječe na vašu obvezu plaćanja ukupne cijene i obvezu preuzimanja robe. U slučaju da Vam je roba dostavljena oštećena, dužni ste odmah prijevozniku prijaviti oštećenje robe.
 2. Pakiranje robe. Ako nije drukčije dogovoreno, roba će biti zapakirana na način prikladan za njezino očuvanje i zaštitu.

6 Pravo na odstupanje od ugovora

 1. Općenito o odstupanju od ugovora. Odstupanjem od sklopljenog ugovora isti se u cijelosti raskida te su stranke obvezne vratiti sve što su na temelju raskinutog ugovora pružile. Odstupanjem od ugovora raskida se i na njemu ovisni darovni ugovor. Pravo odstupanja od ugovora moguće je iskoristiti pod uvjetima koji su određeni u uvjetima poslovanja, ili ako to navode zakonski propisi.
 2. Naše pravo odstupiti od ugovora. Mi imamo pravo od sklopljenog ugovora odstupiti u bilo kojem trenutku od dana sklapanja ugovora do trenutka kada od nas robu preuzmete, a to zbog:
  1. pražnjenja zaliha naručene robe,
  2. ne preuzimanja robe prilikom njegove dostave,
  3. zlouporaba sustava narudžbi naše internetske trgovine,
  4. navođenje netočnih podataka prilikom narudžbe robe,
  5. naručivanje robe po cijeni znatno nižoj od uobičajene cijene, ako je roba po istoj cijeni  ponuđena zbog pogreške ili greške u našoj internet trgovini,
  6. drugi vrijednosti posebne pažnje.
 3. Zakonsko pravo odstupiti od ugovora. Ako ste potrošač imate pravo odstupiti od sklopljenog kupoprodajnog ugovora u roku od 14 dana od dana
  1. preuzimanja robe,
  2. preuzimanja zadnjeg komada robe, ako ste u sklopu jedne narudžbe naručili više komada robe koja se isporučuje posebno,
  3. preuzimanja zadnje stavke ili dijela isporuke robe koji se sastoji od nekoliko stavki ili dijelova,
  4. preuzimanja prve isporuke robe, ako je u ugovoru navedena redovita isporuka robe u ugovorenom roku,
  5. sklapanja ugovora ako se radi o drugom ugovoru.
 4. Nemogućnost odstupanja od ugovora. Pravo odstupanja od ugovora nemate kod ugovora:
  1. o dostavi lječivih pripravaka,
  2. o dostavi robe koja je proizvedena prema vašim zahtjevima ili je prilagođena vašim potrebama,
  3. o isporuci robe u zatvorenoj ambalaži koja zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga nije prikladna za povratak nakon što ste otvorili ambalažu,
  4. o isporuci robe koja podliježe brzom kvarenju, ili robi sa kratkim rokom trajanja, jednako tako o robi koja je nakon dostave nepovratno pomiješana s drugom robom,
  5. o pružanju usluga prilikom kojih su iste pružene u cijelosti
  6. drugih, ako tako navode zakonski propisi.
 5. Način odstupanja od ugovora. Ukoliko imate pravo na povlačenje od ugovora i želite odstupiti od ugovora, to možete učiniti u obliku jednostrane pravne  tužbe koju ćete nam dostaviti, najbolje
  1. popunjavanjem i slanjem uzorka obrasca za odstupanje od ugovora, isti je u prilogu uvjeta poslovanja
   1. putem e-pošte na našu e-mail adresu;
 6. Poštivanje roka. Ako ste potrošač, za poštivanje roka za povlačenje od ugovora dovoljno je ako nam odstupanje pošaljete zadnjeg dana roka za odstupanje od ugovora.
 7. Vraćanje robe nakon odstupanja od ugovora. Ako odstupite od ugovora, dužni ste nam vratiti robu o vlastitom trošku, po mogućnosti istovremeno s odstupanjem od ugovora, najkasnije u roku od 14 dana nakon dostave odstupanja, a to najbolje
  1. slanjem robe na adresu našeg sjedišta,
  2. osobno u našoj bilo kojoj ustanovi.

Robu nam morate vratiti neoštećenu, čistu, nenošenu i bez znakova korištenja, uključujući svu opremu i dokumentaciju, po mogućnosti u izvornom pakiranju. Također ste nam dužni vratiti sve poklone i bonuse koje ste zaprimili na temelju raskinutog ugovora.

 1. Vraćanje novca nakon odstupanja od ugovora. Ako kao potrošač odstupite od ugovora, plaćena novčana sredstva ćemo vam vratiti u roku od 7 dana od dostave odstupanja od ugovora, naime, ne ranije nego nam robu vratite ili dokažete da nam je roba vraćena. Plaćene troškove dostave robe vratit ćemo vam samo u iznosu koji odgovara najjeftinijem usporedivom načinu dostave koji nudimo. Ako dođe do smanjenja vrijednosti vraćene robe kao posljedica rukovanja njome drukčije nego je potrebno za upoznavanje s njezinom prirodom, svojstvima i funkcionalnošću, vraćeni iznos bit će umanjen za iznos za koji je smanjenja vrijednost robe. Novčana sredstva ćemo vam vratiti na isti način na koji smo ih od vas primili ili na neki drugi način koji dogovorimo, ako vam time ne nastanu dodatni troškovi.

7 Reklamacija nedostataka robe potrošača

 1. Djelokrug. Ovaj dio uvjeta poslovanja odnosi se na vas samo ako ste potrošač te uređuje našu odgovornost za neispravnu robu.
 2. Rok reklamacije. Kod nas možete reklamirati nedostatak koji se pojavi na robi tijekom 2 godine, za rabljenu robu tijekom 1 godine od primitka robe.
 3. Naša odgovornost za nedostatke robe. Odgovorni smo za to da roba prilikom primitka nema nikakve nedostatke. Naročito snosimo odgovornost da
  1. stvar odgovara ugovorenom opisu, vrsti i količini te kakvoći, funkcionalnosti, kao i drugim ugovorenim svojstvima,
  2. je stvar prikladna za svrhu za koju ćete istu koristiti, ako smo sa time bili suglasni,
  3. je stvar dostavljena sa ugovorenim priborom i uputama za korištenje, uključujući naputak za ugradnju ili instalaciju.
 4. Također smo odgovorni da roba, osim ugovorenih svojstava, ispunjava sljedeće zahtjeve; ovo ne vrijedi ako smo vas prije sklapanja ugovora obavijestili da su neka svojstva robe drugačija, te ste prihvatili da je:
  1. prikladno za svrhu za koju se roba ove vrste obično koristi, i s obzirom na prava trećih strana, zakonski propisi, tehničke norme ili kodeksi ponašanja određene struke, ako tehničkim normama,
  2. količinom, kvalitetom i drugim karakteristikama, uključujući trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, odgovaraju uobičajenim karakteristikama robe iste vrste koju možete razumno očekivati, i s obzirom na javne izjave koje smo izjavili mi ili druga osoba u istom ugovornom lancu, posebno oglašavanjem ili označavanjem; javnom izjavom nismo vezani ako nam nije bilo poznato ili je u trenutku sklapanja ugovora roba izmijenjena barem na usporediv način kao što je učinjeno, ili ako na odluku o kupnji nije mogla utjecati,
  3. dostavljena sa opremom, uključujući ambalažu, upute za ugradnju i druge upute za korištenje, koju možete razumno očekivati, te
  4. odgovara kakvoći ili izvedbi uzroka ili dizajna koji smo Vam dostavili prije sklapanja ugovora.
 5. Ograničenje odgovornosti. Ne odgovaramo vam
  1. za istrošenost robe koja odgovara stupnju njezine prethodne uporabe,
  2. kod rabljene robe za nedostatak koji odgovara stupnju uporabe ili istrošenosti koju je roba imala nakon primitka
  3. za potrošnu robu sa označenim rokom najkraće trajnosti te za lako pokvarljivu robu s označenim rokom trajnosti za neupotrebljivost robe nakon isteka navedenog roka,
  4. ako ste kvar sami uzrokovali.
 6. Razdoblje za primjenu prava. Robu ste dužni u što je moguće kraćem roku pregledati i uvjeriti se u njezina svojstva i količinu. Vaše pravo od odgovornosti za nedostatke robe dužni ste kod nas primijeniti bez nepotrebnog odgađanja, što je moguće prije nakon što ste u mogućnosti nedostatke otkriti, tj. u roka za reklamaciju.
 7. Pravo na otklanjanje nedostatka. Ako roba ima nedostatak, imate pravo na besplatno otklanjanje nedostatka, a to ovisno o vašem izboru dostavom nove robe bez nedostatka ili popravkom robe. Nemate pravo birati način otklanjanja nedostatka, ako način koji ste odabrali nije moguć ili je u usporedbi sa drugim načinom neprimjereno skup.
 8. Pravo na pripadajući popust i odstupanje od ugovora. Ako nedostatak odbijemo otkloniti ili ga ne uspijemo otkloniti, ili se nedostatak opetovano ponavlja, ili je nedostatak bitno kršenje ugovora, ili je iz naše izjave ili okolnosti uočljivo da se nedostatak u razumnom roku neće otkloniti, ili bez značajnih neugodnosti za vas, možete tražiti razuman popust ili se iz ugovora povući. Pravo na odstupanje od ugovora nemate ukoliko je nedostatak beznačajan.
 9. Način reklamacije. Ukoliko želite ostvariti svoje pravo od odgovornosti za nedostatke, najbolji način koji možete učiniti:
  1. slanjem robe na adresu našeg sjedišta,
  2. ako je u jamstvenom listu ili drugom dokumentu, na ambalaži robe ili u našoj internetskoj trgovini navedena druga osoba određena za preuzimanje odgovornosti za nedostatke.
 10. Elementi reklamacije. Roba nam mora biti predana u takvom stanju koje će omogućiti procijeniti osnovanost reklamacije, posebice nije moguće predati robu koja je neopravdano onečišćena. Prilikom reklamacije potrebno je:
  1. dokazati da je roba kod nas kupljena,
  2. navesti koji nedostatak robe reklamirate i na koji način tražite rješavanje reklamacije. Bez naše suglasnosti naknadno nije moguće  mijenjati traženi način rješavanja reklamacije.
 11. Rješavanje reklamacije. Vaša reklamacija bit će riješena u razumnom roku, najkasnije 30 dana od dana podnošenja reklamacije. U tom roku bit ćete obaviješteni o rješavanju reklamacije, a roba će vam biti vraćena na isti način na koji ste nam robu prilikom reklamacije dostavili. Ako reklamacija blagovremeno neće biti riješena, imate pravo odstupiti od ugovora ili zatražiti razuman popust od cijene. Ukoliko je vaša reklamacija priznata, rok za ukazivanje na nedostatke produljuje se za vrijeme koje je bilo potrebno da vašu reklamaciju riješimo.
 12. Naknada troškova reklamacije. U slučaju reklamacije imate pravo na naknadu nužnih troškova koji su prilikom ostvarivanja prava iz odgovornosti za nedostatke proizvoda nastali.
 13. Potvrda o reklamaciji. Prilikom ostvarivanja prava iz odgovornosti za nedostatke robe izdat ćemo vam pisanu potvrdu o tome kada ste pravo ostvarili, što je sadržaj reklamacije i na koji način zahtijevate rješavanja reklamacije, kao i potvrdu o datumu i načinu rješavanja reklamacije, uključujući potvrdu o popravku i njegovo trajanje, eventualno pisano obrazloženje za odbijanje reklamacije.
 14. Nestandardno jamstvo za kvalitetu. Iznad okvira vaših zakonskih prava možete dobiti vrhunsko jamstvo za kvalitetu robe. To nastaje u izjavu davatelja jamstva, koja se također može dati putem oglasa kako bi vas zadovoljila izvan vaših zakonskih prava zbog neispravnog izvršenja, ako roba neće imati svojstva navedena u izjavi o jamstvu. Prava iz jamstva nestandardnog jamstva za kvalitetu i uvjeti za njegovu primjenu uređeni su u izjavu davatelja jamstva. Ako davatelj jamstva jamči da će roba svoje funkcije i performanse imati po određeno vrijeme ako se koristi na uobičajeni način, ili ako je na pakiranju robe navedeno jamstveno razdoblje ili razdoblje uporabe robe, tada prema davatelju jamstva imate pravo barem na dostavu nove robe bez nedostataka ili njezin popravak.

8 Reklamacija nedostataka robe poduzetnika

 1. Djelokrug. Ovaj dio uvjeta poslovanja odnosi se na vas samo ako niste potrošač te uređuje našu odgovornost za neispravnu robu.
 2. Naša odgovornost za nedostatke robe. Robu ćemo vam dostaviti u ugovorenoj količini, kakvoći i dizajnu. Ako kakvoća i dizajn nisu ugovoreni, dostavit ćemo vam robu u kvaliteti i dizajnu koji su prikladni za namjenu iz ugovora; inače uobičajeno za tu svrhu. Ako je količina određena samo otprilike, točnu količinu odredit ćemo mi. Ukoliko će roba imati nedostatak kada rizik od oštećenja prelazi na Vas, odgovornost za to snosimo mi. To ne vrijedi ukoliko se radi o nedostatku koji se može prepoznati uobičajenom pažnjom u trenutku sklapanja ugovora.
 3. Ograničenje odgovornosti. Ne odgovaramo vam
  1. za robu prodanu po nižoj cijeni zbog nedostatka za koji je ugovorena niža cijena
  2. za istrošenost robe uzrokovanu njezinim uobičajenim korištenjem,
  3. kod rabljene robe za nedostatak koji odgovara stupnju uporabe ili istrošenosti koju je roba imala nakon primitka
  4. za nedostatke robe, ako to proizlazi, pogotovo za potrošnu robu i za lako pokvarljivu robu, glede prirode iste,
  5. za nedostatke robe, ako ste za njih znali prije primitka robe,
  6. za nedostatke robe, ako ste ih sami uzrokovali.
 4. Razdoblje za primjenu prava. Robu ste dužni u što je moguće kraćem roku pregledati i uvjeriti se u njezina svojstva i količinu. Vaše pravo od odgovornosti za nedostatke robe dužni ste kod nas primijeniti bez nepotrebnog odgađanja, što je moguće prije nakon što ste nedostatke u mogućnosti otkriti. Pravo se može ostvariti najkasnije u roku od 6 mjeseci, u slučaju skrivenog nedostatka u roku od 2 godine od dana kada smo Vam robu dostavili. U suprotnom vaše pravo od odgovornosti za nedostatke robe ističe te vam neće biti priznato.
 5. Vaša prava u slučaju bitnog kršenja ugovora. Ako će nedostatak značiti bitno kršenje ugovora, imate pravo na:
  1. otklanjanje nedostatka dostavom nove robe bez nedostatka ili dostavom robe koja nedostaje,
  2. otklanjanje nedostatka popravkom robe,
  3. odgovarajući popust od kupovne cijene, ili
  4. odstupiti od ugovora.

Bitno kršenje ugovora smatra se dostava robe s takvim nedostatkom, za koji smo morali znati u trenutku sklapanja ugovora, ako biste ga predvidjeli, ne biste s nama sklopili ugovor; u drugim slučajevima, kršenje ugovora smatra se nebitnim. Ako nam odabrano pravo ne javite, imate ista prava kao u slučaju nebitnog kršenja ugovora.

 1. Vaša prava u slučaju nebitnog kršenja ugovora. Ako je nedostatak nebitno kršenje ugovora, imate pravo na:
  1. otklanjanje nedostatka,
  2. odgovarajući popust od kupovne cijene.

Ako nam odabrano pravo ne javite, nedostatak možemo otkloniti popravkom robe, dostavom nove robe ili dostavom stvari koje vam nismo dostavili. Pravo koje ste odabrali kasnije ne možete mijenjati bez našeg pristanka.

 1. Nemogućnost zahtijevati odstupanje od ugovora i dostavu nove robe. Ako robu ne možete vratiti u stanju u kakvom ste ju primili, ne možete odstupiti od ugovora, niti zahtijevati dostavu nove robe. To ne vrijedi,
  1. ako je došlo do izmjene stanja uslijed provjere u cilju pronalaženja nedostatka robe,
  2. ako ste robu koristili još prije nego je nedostatak pronađen,
  3. ako niste uzrokovali nemogućnost povratka robe u nepromijenjenom stanju postupkom ili propustom, ili
  4. ako ste robu prodali još prije pronalaska nedostatka, ili ako ste istu promijenili tijekom uobičajenog korištenja; ako se to dogodilo samo djelomično, vratite nam to što je vratiti moguće i za ostatak nam dajte naknadu do iznosa u kojem ste od uporabe robe imao korist.
 2. Način reklamacije. Ukoliko želite ostvariti svoje pravo od odgovornosti za nedostatke, to možete učiniti:
  1. slanjem robe na adresu našeg sjedišta,
  2. ako je u jamstvenom listu ili drugom dokumentu, na ambalaži robe ili u našoj internetskoj trgovini navedena druga osoba određena za preuzimanje odgovornosti za nedostatke.
 3. Elementi reklamacije. Roba nam mora biti predana u takvom stanju koje će omogućiti procijeniti osnovanost reklamacije, posebice nije moguće predati robu koja je neopravdano onečišćena. Prilikom reklamacije potrebno je:
  1. dokazati da je roba kod nas kupljena,
  2. navesti koji nedostatak robe reklamirate i na koji način tražite rješavanje reklamacije. Bez naše suglasnosti naknadno nije moguće  mijenjati traženi način rješavanja reklamacije.
 4. Rješavanje reklamacije. Vaša reklamacija bit  će riješena bez nepotrebnog odgađanja, naime, najkasnije u roku od 45 dana. Roba će vam biti vraćena na isti način kao što nam je prilikom primjene reklamacije predana. Ukoliko je vaša reklamacija priznata, rok za priznavanje vaših prava od odgovornosti za nedostatke produljuje se za vrijeme koje je bilo potrebno da vašu reklamaciju riješimo.
 5. Naknada troškova reklamacije. Ukoliko će vaša reklamacija biti priznata, imate pravo na naknadu nužnih troškova koji su prilikom ostvarivanja prava iz odgovornosti za nedostatke proizvoda nastali. Ukoliko će vaša reklamacija biti odbijena, imamo pravo na naknadu nužnih troškova koji su nam nastali prilikom povratka robe.
 6. Nestandardno jamstvo za kvalitetu. Iznad okvira vaših zakonskih prava možete dobiti vrhunsko jamstvo za kvalitetu robe. To nastaje u izjavu davatelja jamstva, koja se također može dati putem oglasa kako bi vas zadovoljila izvan vaših zakonskih prava zbog neispravnog izvršenja, ako roba neće imati svojstva navedena u izjavi o jamstvu. Prava iz jamstva nestandardnog jamstva za kvalitetu i uvjeti za njegovu primjenu uređeni su u izjavu davatelja jamstva. Ako davatelj jamstva jamči da će roba svoje funkcije i performanse imati po određeno vrijeme ako se koristi na uobičajeni način, ili ako je na pakiranju robe navedeno jamstveno razdoblje ili razdoblje uporabe robe, tada prema davatelju jamstva imate pravo barem na dostavu nove robe bez nedostataka ili njezin popravak.

Vrijedi od: 14. 02. 2023Prilozi


Obavijest o odstupanju od ugovora

Primatelj:
ŠTĚPAŘ s.r.o.,
sa sjedištem Střítežská 570, 57201 Polička, Republika Češka
MB 07371594,
OIB CZ07371594

Obavještavam/obavještavamo (*), da odstupam/odstupamo (*) od ugovora o kupnji ove robe:Broj narudžbe (nije obvezno, za brže rješavanje zahtjeva):Datum narudžbe (*)/datum primitka (*):Ime i prezime potrošača:Adresa potrošača:Potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac šalje u papirnatom obliku):Datum:(*) Nepotrebno precrtati.

30 godina iskustva

Na tržištu smo od 1990. godine

Kupnja na račun

Za državne institucije i stalne kupce

Sve na stanju

Mi smo proizvođači, komplete prve pomoći šaljemo odmah

Besplatan prijevoz

Za narudžbe iznad €250

Maksimalni rok trajanja

Najdulje moguće vrijeme isteka za komplete prve pomoći